Політика - Ocean Shipyard

Політика

Політика системи менеджменту якості

Основним напрямком діяльності підприємства є діяльність по будівництву суден і плавучих споруд, судноремонту, виготовлення металевих конструкцій та мостоконструкцій і надання портових послуг.

Політикою ТОВ «СЗ «Океан» (далі – підприємство) в області якості є забезпечення випуску продукції та надання послуг на рівні найвищих світових стандартів, що відповідають вимогам ринку, без зауважень, в запланований час і якісно краще, ніж аналогічна продукція конкурентів.

Для реалізації політики і поставлених цілей на підприємстві впроваджена система менеджменту якості, що відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Основоположні принципи політики підприємства в сфері якості:

– орієнтація на споживача, розуміння потреб замовників, прагнення задовольнити їх поточні і майбутні запити – головна мета підприємства;

– підвищення ефективності діяльності підприємства, його конкурентоспроможності, враховуючи інтереси клієнтів, акціонерів товариства, трудового колективу;

– розвиток матеріально-технічної бази – реконструкція і технічне переозброєння виробництва, придбання нової техніки, обладнання;

– регулярне навчання та підвищення компетентності персоналу;

– побудова взаємовигідних відносин з постачальниками на основі довіри і партнерства.

Політика в сфері системи якості підтримується і актуалізується як документ інтегрованої системи управління.

Політика та цілі в сфері системи якості

 

Політика системи екологічного менеджменту

Політика в сфері охорони навколишнього природного середовища (далі – політика) ТОВ «Суднобудівний завод «ОКЕАН» (далі – підприємство) є основою діяльності підприємства і стосується всіх працівників підприємства, працівників підрядних організацій та всіх відвідувачів підприємства, незалежно від мети відвідування.

Політика підприємства відповідає цілям, контексту, характеру ризиків та можливостей в області охорони навколишнього природного середовища властивих підприємству.

Політика підприємства базується на принципах:

 • пріорітетності вимог екологічної безпеки, обов’язковості додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської діяльності;
 • гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей;
 • раціонального використання природних ресурсів;

Для реалізації цих принципів керівництво підприємства бере на себе наступні зобов’язання:

 • гарантувати дотримання усіх норм, встановлених законодавством України та міжнародними правовими актами у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • застосовувати виробниче обладнання, технології і матеріали, що забезпечують екологічну безпеку, у відповідності з кращими світовими стандартами;
 • забезпечувати безперебійну і ефективну роботу, підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин;
 • здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;
 • заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;
 • забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок;
 • планувати та фінансувати заходи з охорони навколишнього природного середовища;
 • організовувати навчання, курси підвищення кваліфікації та підвищувати свідомість працівників підприємства у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • забезпечувати належний доступ до публічної інформації щодо діяльності підприємства у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • здійснювати постійний моніторинг впливу виробничої діяльності підприємства на стан навколишнього природного середовища;
 • оцінювати вплив на навколишнє природне середовище до початку нової діяльності.

Зобов’язання, що приймаються підприємством, складають основу для встановлення довгострокових стратегічних цілей у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Такими цілями є:

 • зниження шкідливого впливу виробництва на навколишнє природне середовище та здоров’я людей, а також економне використання сировини і природних ресурсів;
 • зниження обсягу викидів в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних джерел;
 • зниження обсягу скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;
 • зниження обсягу утворення відходів виробництва;
 • ідентифікація екологічних небезпеки та оцінка пов’язаних з ними ризиків;
 • залучення всіх працівників підприємства до діяльності по створенню безпечних та нешкідливих умов праці;
 • постійне поліпшення системи екологічного менеджменту для підвищення результативності в області охорони навколишнього природного середовища.

Політика в сфері охорони навколишнього природного середовища підтримується і актуалізується як документ інтегрованої системи управління.

Документ: Політика та ціли в сфері экології

 

Політика системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці 

Політика з охорони здоров’я і безпеки праці (далі – політика) ТОВ «Суднобудівний завод «ОКЕАН» (далі – підприємство) є основою діяльності підприємства і стосується всіх працівників підприємства, працівників підрядних організацій та всіх відвідувачів підприємства, незалежно від мети відвідування.

Політика підприємства відповідає цілям, контексту, характеру ризиків та можливостей в області охорони здоров’я і безпеки праці властивих підприємству.

Політика підприємства базується на принципах:

 • пріоритету життя і здоров’я працівників;
 • підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • соціального захисту працівників;
 • адаптації трудових процесів до можливостей працівників з урахуванням їх здоров’я та психологічного стану;
 • використання світового досвіду роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці.

Для реалізації цих принципів керівництво підприємства бере на себе наступні зобов’язання:

 • гарантувати дотримання усіх норм, встановлених законодавством України та міжнародними правовими актами у сфері безпеки праці та охорони здоров’я;
 • підвищувати безпечність процесів виробництва на всіх його стадіях;
 • забезпечувати постійне поліпшення діяльності підприємства у сфері охорони праці, так і системи управління цією діяльністю;
 • безперервно впроваджувати заходи з охорони праці і промислової безпеки, організовуючи виробничий процес в умовах, що відповідають вимогам стандартів безпеки і гігієни;
 • планувати та фінансувати заходи з охорони праці;
 • організовувати навчання, курси підвищення кваліфікації та підвищувати свідомість працівників підприємства у сфері охорони праці;
 • забезпечувати належний доступ до публічної інформації щодо діяльності підприємства у сфері охорони праці;

Зобов’язання, що приймаються підприємством, складають основу для встановлення довгострокових стратегічних цілей у сфері охорони здоров’я і безпеки праці.

Такими цілями є: 

 • ідентифікація небезпеки та оцінка пов’язаних з ними ризиків на кожному робочому місці в кожній структурній одиниці;
 • залучення всіх працівників підприємства до діяльності по створенню безпечних та нешкідливих умов праці;
 • мінімізація та усунення ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • мінімізація кількості робочих місць з небезпечними та шкідливими умовами праці та впровадження всіх необхідних заходів з метою максимального зменшення впливу негативних факторів на робітників, що працюють на таких робочих місцях;
 • підвищення ефективності використання засобів колективного захисту;
 • постійне поліпшення системи менеджменту у сфері охорони здоров’я і безпеки праці.

Політика з охорони здоров’я і безпеки праці підтримується і актуалізується як документ інтегрованої системи управління.

Документ: Політика та цілі в сфері охорони здоров’я та безпеки праці